Statuten Buffalo

Vaststellen Statuten
Betreft: Buffalo Statuten

NAAM  PLAATS EN RECHTSBEVOEGDHEID
Artikel 1
1.         De personen als genoemd in Algemene Feun Statuten verenigen zich onder de naam “Feunboys”.
2.         De Feunboys komen bijeen zodra de mogelijkheden zich daarvoor aandienen, bij voorkeur niet in eigen huis of op eigen terrein om beschadiging van eigendommen te voorkomen.
3.         De Feunboys genieten zelfverklaarde soevereiniteit en zijn niet aan algemene wetgeving onderhevig.

INRICHTING
Artikel 2
1.         De organisatiestructuur is ondoorgrondelijk van aard en wordt derhalve niet nader gespecificeerd. Er is geen verenigingsstructuur en er wordt geen verantwoording afgelegd aan derden.
2.         Beslissingsbevoegdheid geld voor alle Feunboys in meer of mindere mate, afhankelijk van de op dat moment heersende groepsdynamiek.

BUFFALO STATUTEN
Artikel 3
1.         Niet om structuur aan te brengen in de algemeen heersende chaos, maar om strikt persoonlijke redenen committeert iedere Feunboy zich aan de Buffalow reglementen als beschreven in onderstaande leden van dit artikel en hierna te noemen: “Het Buffalo Reglement”. Een Feunboy dient zich overeenkomstig onderstaande bepalingen te gedragen.
2.         Een Feunboy dient zijn alcoholische consumptie te allen tijden en vanuit eigen beweging te nuttigen met de hand tegengesteld aan de voorkeurshand van zijn  gelateraliseerde gewoontepatroon.
3.         Iedere Feunboy dient voorts de bepalingen van het Buffalo reglement, niet uitgezonderd andere gelijktijdig in werking zijnde reglementen, verantwoordelijkheid te dragen voor het naleven het Buffalo reglement als zijnde onderdeel van behoorlijk Feungedrag.
4.         Bij overtreding van het Buffalo reglement dient de gebruiker de gehele alcoholische consumptie waarmee het Buffalo reglement is overtreden, in ene te nuttigen c.q. atten. Hierbij geldt een inspanningsverplichting en mag van zogenaamde ‘slechte atters’ binnen het redelijke worden verwacht de eigen capaciteiten te verleggen en de grenzen te verkennen.
5.         Betrokken Feunboy zijn verantwoordelijk een overtreding van het Buffalo reglement binnen afzienbare tijdspanne na overtreding persoonlijk, dan wel publiekelijk te melden waarop lid 3 van dit artikel in werking treed.
6.         Bij overtreding van het Buffalo reglement met grote volumes of hoge alcohol concentraties kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt op de reglementen.
7.         Op reglementen als bedoeld in artikel 3:4 van de algemene bepalingen voor behoorlijk Feunen, kunnen in het Buffalo reglement geen uitzonderingen worden gemaakt tenzij redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de betreffende Feunboy door het gebruik van een combinatie van verdovende middelen in levensgevaar kan komen.
8.         Een Feunboy mag situaties creëren waarin een of meerdere Feunboy(s) worden gemanipuleerd tot het drinken met de rechterhand. Er zijn geen locaties of gelegenheden waarop het Buffalo reglement niet van kracht is, ook niet wanneer dit tot gênante of grensoverschrijdende situaties lijdt. Regels ter versoepeling van het Buffalo reglement kunnen tijdens de 5 jaarlijkse statutaire vaststelling van de statutair afgevaardigde niet worden versoepeld.
9.         In gevallen van ambidextrie, zijnde ongelateratliseerde leden of andere individuen waarbij het links/rechts lateralisatie proces tijdens de ontwikkeling niet is ingetreden, dan dient de betreffende persoon zijn consumptie altijd te atten.
10.       Nuttigt een Feunboy onverhoopt of opzettelijk een non-alcoholische consumptie met de rechterhand en er wordt een Buffalo gecalled, dan treed automatische het ‘Valse Buffalo Reglement’ beschreven in lid 12 in werking.
11.       De  Valse Buffalo treed in werking nadat een situatie zich heeft voorgedaan als beschreven in lid 9 van artikel 3 van de Buffalo Statuten. Als de Valse Buffalo is gecalled, dient de Feunboy die de call maakte de dichtstbijzijnde alcoholische consumptie in een keer te nuttigen c.q. atten.
12.       Iedere Feunboy dient er voor in te staan dat betrokken Feunboys en eventuele participanten de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bepalingen en regels met betrekking tot de Buffalo reglementen zullen naleven of straffe van twee shots des.