Algemene Feun statuten

Vaststellen Statuten
Betreft: Algemene Feun Statuten

Heden, veertien mei tweeduizend eenentwintig, verschijnen voor mij, VINNIE-FUR MAGYARNOK PAUL DE LEEUW, statutair bevoegd te Landal GreenParks Kaatsheuvel:
1.         de heer Maak PEYRONI RAGINGHARDONE SJENG VAN DEN BERGH, wonende aan de Jacob van der Borghstraat 57 bis te Utrecht, eigenaar van alle panden aan de Groenestraat te Nijmegen
2.         de heer MILES MUNTENBUIK WERELDVROUWLOVER ALPHONSUS ANNEVELINK, per 15 juno 2021 wonende aan de Wim Sonneveldstraat 4, te Den-Haag
3.         de heer RICHARD JEROEN DE WAAL-DE BAR, wonende aan de Krimperij 8 te (Besn)Ede, bijna samenwonend met zijn schoonvader
4.         de heer FORLIX BOEZEM DURLINGER, wonende aan de Landbouwstraat 57 te Nijmegen, gehuwd met de heer VINNIE-FUR MAGYARNOK PAUL DE LEEUW, enig erfgenaam van de (stief)vader van hierboven genoemde partner, genoemde partner heeft vanwege zijn etnische achtergrond geen vaste woon-of verblijfplaats
5.         de heer BAMMIE TOOOPMEISTER KAMPHUIS, wonende aan de Zevenwouden 133 te Utrecht, ginger
6.         de heer G TRUMAN VLOET, wonende aan de Patersstraat 49 te Arnhem
7.         de heer CHIDGEY ROBIN SQADRON NABERINK, wonende aan de Faustdreef 163 te Utrecht
De verschijnende personen inclusief statutair bevoegd lid, verklaren bij deze akte de hieronder opgestelde statuten te aanvaarden en respecteren. Deze statuten zullen direct na vaststelling en ondertekening door het statutair lid met terugwerkende kracht in werking treden. Het betreft de vaststelling van het navolgende:
STATUTEN
NAAM GREMIUM
Artikel 1
1.         De verschijnende personen tezamen zijn genaamd: FEUNBOYS
BESTUUR & BESLUITVORMING
Artikel 2
1.         De FEUNBOYS hebben geen bestuursleden
2.         Eventuele statutaire vertegenwoordiging van de FEUNBOYS vindt plaats door heer VINNIE-FUR MAGYARNOK PAUL DE LEEUW. De vertegenwoordiging geschiedt niet op basis van vertrouwen, maar enkel op basis van de natuurlijke statutaire karaktereigenschappen van genoemd persoon.
3.         Besluiten worden in principale niet op basis van algehele consensus binnen de FEUNBOYS genomen. Het is dan ook niet toegestaan op basis van een redelijk compromis te besluitvorming te bevorderen. In de regel zal het besluit genomen worden door de hardste schreeuwer. Wanneer er op grond van voorgaande geen overduidelijk besluit genomen kan worden dienen de aanwezige FEUNBOYS hun besluit te nemen op basis van Steen, Papier, Schaar.
ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK FEUNEN
Artikel 3.
1.         FEUNBOYS dienen zich te allen tijde te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk feunen. Deze beginselen worden middels onderstaande punten inzichtelijk gemaakt. Deze lijst is niet limitatief opgesteld en dient iedere 5-jaar middels statutaire vaststelling van de statutair afgevaardigde opnieuw te worden vastgesteld.
2.         Voor behoorlijk feungedrag is het belang dat een FEUNBOY het geslachtsdeel van een andere FEUNBOY bejegend met de toepasselijk benaming. In casu betreft dit Piëteit, Desolaat, Frozen Ginger Gehaktstaaf, Besneden One, Peyroni, Aardappel penis, Flegmatiek en Big Brother
3.         Er is geen sprake van behoorlijk feungedrag wanneer een Feunboy de (ex) chick van een andere Feunboy playt. Uitzondering op deze regel geldt op het moment dat de Feunboy de chick enkel heeft gebeft (Bron: Forlix, de Leeuw arrest) en voor die ene keer dat alle Feunboys Maakje achter de rug van Maak hebben uitgewoond.
4.         Het nuttige van verdovende middelen is verplicht wanneer het om zuiver feungedrag gaat. Wanneer een van de Feunboys op grond van medische of andere zwaarwegende redenen geen verdovende middelen kan gebruiken dan dienen de andere Feunboys hier keihard tegenin te gaan. Er zijn namelijk geen zwaarwegende redenen. Naleving van eeuwenoude principes als nee is twee helpen bij corrigeren van het ongewenste gedrag. Enkel wanneer de Feunboy tegen gevolgen van verdovende middelen is overleden is deze voor dit leven vrijgesteld van naleving van deze regel.
5.         Wanneer 1 of meerdere Feunboys zich op het water begeven dienen deze de richting aanduiding links of rechts te vervangen door bakboord of stuwboord. Per overtreding dient de betreffende Feunboy een shot des te nemen.
6.         Wanneer een Feunboy iets vervelends heeft meegemaakt of bijvoorbeeld een visuele handicap heeft dan is het verleidelijk de Feunboy hiermee te pesten. Het is voor behoorlijk Feungedrag belangrijk deze verleiding nooit te weerstaan en de Feunboy, het liefst bij herhaling, met een behoorlijke overdrijving, te pesten. Enkele voorbeelden van visuele handicaps waarmee gepest kan worden zijn Maak’s Peyroni, Bammies Gingerheid, Richard’s Besneden One en als meest in het oog springend Forlix’s tits. Uiteraard staat het de Feunboys ook vrij andere Feunboys te pesten met hun partner, familieleden, of andere derden die mogelijkerwijs kwetsend voor de Feunboy kunnen zijn. Ziektes zijn vanzelfsprekend geen taboe (Bron: Bammie Kankervader arrest)
7.         Ter voorkoming van conflicten dient een Feunboy te allen tijden de term  “oneens” te vermijden. De meest negatieve toegestane connotatie is hoogst blanco.
8.         Wanneer er sprake is van een conflict tussen Feunboys dan druist dit in tegen de algemene regels van behoorlijk Feungedrag. Betrokken Feunboys dienen het conflict feun op te lossen door drie shots each te nuttigen.